Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

schulz23
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaweakness weakness
schulz23
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweakness weakness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl